preskoči na sadržaj
Smjerovi

ČETVEROGODIŠNJA STRUKOVNA ZANIMANJA:

Računalni tehničar za strojarstvo

Tehničar za vozila i vozna sredstva

Tehničar za računalstvo

Tehničar za elektroniku

Elektrotehničar

TROGODIŠNJA ZANIMANJA JMO:

Elektromehaničar

Elektroinstalater

Automehaničar

Tokar

Bravar

Konobar

Kuhar

Frizer

Krojač

Pekar

Slastičar

TROGODIŠNJE ZANIMANJE KLASIČNO:

Monter suhe gradnje

 

RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO

Odgojno obrazovni program se sastoji od općeobrazovnog dijela i stručnog dijela. Cilj je stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju računalni tehničar u strojarstvu.

Zadaci: Današnji strojevi i postojenja su složeni, automatizirani sustavi i osim stojarskog  dijela uz opremljenost senzorima i izvršnim elementima, upravljani su računalom. Stoga pristup projektiranju i oblikovanju, rukovanju i korištenju te nadzoru i održavanju zahtijeva interdisciplinarnost:

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada koja može odgovoriti prilagodnoj, konkurentnoj i pouzdanoj strojarskoj proizvodnji s osiguranjem roka i kvalitete.

Spoznati važnost korištenja raznih izvora i oblika energije i njihove pretvorbe te racionalnog korištenja.

Spoznati važnost  rada na siguran način, primijenjujući pravila zaštite na radu u očuvanju zdravlja i okoline.

Razviti sposobnost komunikacije sa suradnicima, korisnicima usluga i društvom u cjelini.

Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i cjeloživotno obrazovanje.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu

1. Ovladati temeljnim strojarskim znanjima o strojnim dijelovima, sklopovima i strojevima:

Upoznati sastav, svojstva i označavanje materijala prema standardu.

Osposobiti učenike za pravilan izbor i primjenu materijala u konstrukcijama i alatima.

Razviti svijest o utjecaju tehničkih materijala na okolinu i potrebu rješavanja problema.

Znati izraditi jednostavne skice strojarskih dijelova i sklopova, čitati shemu, radionički i sklopni crtež.

Osposobiti učenika za grafičko komuniciranje u strojarstvu.

Znati vrste mjerila i uređaja, pravilan izbor i uporabu.

Spoznati karakteristične postupke obrade materijala i procese sastavljanja sklapanjem strojnih dijelova.

Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom.

Usvojiti znanja o vrsti strojnih dijelova, svojstvima i funkciji u sklopovima.

Steći znanja o vrstama opterećenja, naprezanjima i dimenzioniranju strojnih dijelova, sklopova i strojeva.

Razviti osjećaj za točnost, urednost i sustavnost u konstruiranju, izradi, ugradnji i održavanju dijelova strojeva i sklopova.

Znati projektirati tehnološki proces.

Usvojiti vrste alata i naprava, način rada i primjenu za dobivanje izradaka bez skidanja strugotine.

Znati proračunati i konstruirati alate i naprave za razne namjene.

Upoznati stvaranje hidraulične energije i stlačenog zraka te prijenos medija.

Usvojiti značenje, postupke i provođenje kontrole kvalitete.

Znati hidraulične i pneumatske izvršne, regulacijske i upravljačke elemente s njihovim simbolima, funkcijom i načinom rada.

Ovladati projektiranjem pneumatskih i hidrauličnih shema i slaganjem na didaktičkim pločama.

Znati temelje termodinačke pretvorbe toplinske energije u mehanički rad.

Ovladati osnovnim proračunima i konstrukcijama toplinskih strojeva, uređaja i postrojenja.

Usvojiti vrste hidrauličnih strojeva i načine rada.

Usvojiti temeljne proračune i konstrukcije hidrauličnih i pneumatskih strojeva i uređaja.

2. Ovladati temeljnim znanjima iz elektrotehnike, računalstva i automatske regulacije i upravljanja:

Spoznati građu, mogućnosti računala i područja primjene.

Razviti naviku svrsishodnog služenja izvorima informacija korištenjem računala.

Osposobiti učenika za samostalno služenje računalom u obradi tekstova, tablica, baza podataka i prezentacija.

Znati pripremiti i raščlaniti jednostavnije probleme iz područja strojarstva, do razine pogodne za izradu programa.

Znati sastaviti jednostavni program u jeziku Pascal, Visual Basic.

Usvojiti temeljna znanja zakonitosti u elektrotehnici.

Znati svojstva, označavanje i primjenu elektroničkih elemenata.

Upoznati strukturu, način rada i primjenu električnih strojeva kao pogonskih strojeva u strojarstvu.

Upoznati pojmove i osnovne principe u regulaciji i upravljanju.

Znati projektirati blok sheme jednostavnih regulacijskih sustava i jednostavne sheme upravljanja.

Osposobljavanje za samostalnu realizaciju shema upravljanja korištenjem električnih i pneumatskih elemenata.

Upoznati upravljanje pomoću programabilnih uređaja.

3. Ovladati primjenom računala u području strojarstva

Spoznati i oblikovati strojne dijelove i sklopove na računalu.

Biti sposoban analizirati i optimizirati proizvod na računalu prije njegove materijalizacije.

Biti sposoban simulirati budući strojni dio, sklop ili stroj s utjecajem svojstava i funkcijom koje posjeduje kao objekt na računalu.

Znati projektirati i konstruirati alate i naprave na računalu.

Znati strukturu i načine rada numerički upravljanih strojeva.

Upoznati načine, mogućnosti, svrhu i zahtjeve pri povezivanju NU strojeva u obradne sustave.

Upoznati strukturu, načine i zahtjeve u automatiziranim linijama za sastavljanje.

Znati izraditi tehnologiju složenog izratka za NU stroj na upravljačkoj napravi.

Izraditi strojni dio na NUAS.

Usvojiti temeljna znanja za operativni rad na automatiziranoj opremi i sustavima.

Usvojiti temeljna znanja za nadzor pri vođenju procesa u proizvodnim pogonima.

Upoznati procese održavanja vođenih računalom.

Trajanje obrazovanja: 4 godine.

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, propisani broj bodova. Značajni predmeti za bodovanje su: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura, uspjeh u 7. i 8. razredu.

 

TEHNIČARI ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA

Obrazovanje tehničara u području strojarstva, osim zajedničkih ciljeva srednjeg obrazovanja, ima za cilj:

 • obrazovanje kadrova za obavljanje poslova u projektiranju, pripremi i vođenju proizvodnje te održavanju uređaja, strojeva i cijelih pogona u pojedinim područjima strojarstva, strojarske energetike i mehanike.
 • Stjecanje dobrog općeg obrazovanja koje će omogućiti nastavak obrazovanja u područjima tehničke znanstvene oblasti, prije svega u strojarstvu.

 

Ostvarivanje ciljeva i uvažavanje stvarne organizacije rada je moguće s tri vrste obrazovnih programa: opći tehničar, tehničar širokog strukovnog profila i tehničar užeg strukovnog profila.

Tehničar za vozila i vozna sredstva spada u program tehničara širokog strukovnog profila. Program je koncipiran da učenicima omogući znantno veći stupanj tehnološke osposobljenosti. Općeobrazovni predmeti, prije svega prirodoslovno-matematičke usmjerenosti su koncipirani da učeniku omoguće nastavak školovanja. Dodatnim programom je moguće stjecanje proširenog teorijskog znanja koje omogućava polaganje strukovne mature i prijelaz na srodne fakultete.

 

Nastavni plan i program obuhvaća opće  (zajednički dio) i posebne sadržaje (izborni dio – općestrukovni i užestrukovni predmeti).

Opći sadržaji imaju zadatak:

- Ostvarivanje ciljeva od općeg zajedničkog interesa (stvaranje potrebne razine mogućnosti komuniciranja, razumijevanje i podizanje kulture življenja, za život i praksu nužno poznavanje društvenih i gospodarskih prilika, briga za tjelesni razvoj i zdravlje učenika);

- Stjecanje temeljitog obrazovanja iz prirodoznanstvenog i matematičkog područja radi stvaranja potrebnog predznanja za razumijevanje i svladavanje posebnih sadržaja (strukovni predmeti) te stjecanje prijeko potrebne podloge za nastavak obrazovanja u područjima tehničke znanosti.

Posebni sadržaji (izborni dio – strukovni predmeti) su dimenzionirani u mjeri koju zahtijevaju poslovi obrazovnog programa – profila tehničara, a učenicima omogućavaju stjecanje sustavnih znanja o materijalima, sklopovima, strojevima, uređajima, razvoju i pripremi proizvodnje, organizaciji rada, zaštiti na radu i okolinskoj zaštiti.

Zajednički strukovni sadržaji omogućavaju uvođenje u područje struke i stvaranje nužnih predznanja za savladavanje užestrukovnih sadržaja. Užestrukovni sadržaji svakog predmeta omogućavaju stjecanje prijeko potrebnih stručno-teorijskih i praktičnih znanja za rad u pojedinim područjima struke.

Školski programi za profile tehničara daju aplikativna znanja znanstvenih disciplina, tehnološki usmjerena znanja i praktično-produkcijska znanja, međusobno povezana.

 

Praktični dio strukovnih sadržaja (radioničke vježbe i praktikum) ima za zadatak stjecanje osnovnih vještina u radu s materijalima,alatima, komponentama, instrumentima, strojevima i uređajima. Dio posebnih sadržaja čini strukovna praksa čiji je osnovni zadatak postupno uvođenje učenika u poslove tehničara u realnim uvjetima rada.

Mimo obaveznog dijela programa, zajednički i izborni dio učenici mogu odabrati sadržaje koje će učiti prema svojim sklonostima, darovitosti i životnim interesima – izborni dio.

Učenicima se mogu ponuditi predmeti izvan školskog programa kao fakultativni dio.

 

Tehničar za vozila i vozna sredstva treba ostvariri slijedeća znanja i uvjete iz područja organizacije, pripreme, tehnologije izrade i tehnologije uslužnih radova:

-znanja i sposobnosti organiziranja, pripreme proizvodnje, sastavljanje dijelova, sklopova i oprema na vozilima i voznim sredstvima (cestovna i trčna vozila i vozna sredstva),

-izvođenje održavanja i remonta vozila i voznih srestava,

-ispitivanje u proizvodnji i probnoj vožnji elemenata, sklopova i samih vozila i voznih sredstava,

umijeće primjene mjernih alata za ispitivanje dužinskih i energetskih veličina (dimenzije, površine, potrošnja goriva i maziva, tlakovi, temperature, zakretni momenti snage i sl.,

poznavanje i korištenje tehničko tehnološke dokumentacije i primjena informatičkih korisničkih programa.

 

Tehničar za elektroniku

Program: četverogodišnje trajanje obrazovanja (trajanje 4 godine)

Opis programa: Projektira, izrađuje i servisira elektronske i elektronski upravljanje uređaje. Priprema tehnološke postupke, vodi i izvodi postupke međuprovjere i kontrolnih mjerenja, vođenja proizvodne linije, utvrđivanje kvalitete proizvodnih postupaka i kvalitete samih proizvoda. Može raditi na ispitivanju proizvoda u posebnim laboratorijima za mjerenje gdje se provjerava sukladnost proizvoda sa zahtjevima standarda i tehničkim propisima. Također može obavljati poslove montaže, servisa i održavanja uređaja i strojeva koji sadrže elektroniku. Treba biti spreman na kontinuirano usavršavanje, na praćenje i razvoj.

Važna je ustrajnost, inovativnost, kreativnost i spremnost na timski rad. Važna je sposobnost koncentracije, discipliniranost u radu s proizvodima pod naponom. Potreban je uredan vid i sluh, sposobnost razlikovanja boja i vještog rukovanja sitnim predmetima. Zapreke su bolesti koje mogu uzrokovati nesvjesticu i pojačano znojenje ruku.

Ključna svrha: pristup poslovima izradbe, testiranja, održavanja i servisiranja elektroničkih sklopova i uređaja. Primjena, ugradnja i održavanje elektroničkih sustava.

Opis zanimanja:

Rad na pripremanju razvojne, tehnološke i operativne dokumentacije proizvodnje, ispitivanje elektroničkih komponenti i sklopova, montiranje i ispitivanje elektroničkih uređaja i opreme, njihovo posluživanje i održavanje, tehničko-administrativni poslovi, izrada elektroničkih sklopiva i/ili uređaja te prodaja i promidžba elektrotehničkih i elektroničkih proizvoda. Bitno je preventivno održavanje

Središnja i integrirajuća kompetencija je objedinjavanje poslova projektiranja, montaže i održavanja elektroničke opreme, pri čemu se primjenjuju kompetencije i korelacije iz područja elektrotehnike i računalstva.

 

Grupa poslova: analiza planiranje i organizacija rada

Ključni poslovi: Izrađivanje tehničkih crteža i pripadajuća dokumentacija / Planiranje i pripremanje tijeka procesa / Ispitivanje funkcionalnosti i dijagnostika

Grupa poslova: priprema radnog mjesta

Ključni poslovi: Provjeravanje statusa uređaja i/ili sustava / Održavanje uređaja i/ili sustava / Instaliranje pojedinih korisničkih programa

Grupa poslova: Operativni poslovi:

Ključni poslovi: Konstruiranje, izrađivanje i ispitivanje elektroničkih sklopova i/ili uređaja / Izvođenje instalacija za prijenos podataka / Instaliranje programskih alata i programiranje / Primjenjivanje  energetske elektronike

Grupa poslova: Administrativni poslovi:

Ključni poslovi: Izrađivanje, ažuriranje i upravljanje tehničkom i tehnološkom dokumentacijom

Grupa poslova: Komercijalni poslovi

Ključni poslovi: Istraživanje određenog tržišta / Izrađivanje troškovnika u poduzeću / Izrađivanje ponudbene dokumentacije / Promidžba proizvoda i usluga

Grupa poslova: komunikacija i suradnja s drugima

Ključni poslovi: Razvijanje komunikacije / Rad u timu / Upravljanje ljudskim resursima

Grupa poslova: osiguranje kvalitete

Ključni poslovi: Osiguranje kvalitete proizvoda i/ili usluga / Praćenje vlastitog rada

Grupa poslova: zaštita zdravlja i okoliša

Ključni poslovi:  Zaštita zdravlja / Očuvanje okoliša

Uobičajeni / poželjni stavovi i obrasci ponašanja:

Tehnička polivalentnos, inovativnost, spremnost na kontinuirano stjecanje znanja i vještina u korak s tehnološkim trendovima, sposobnost razmjene novih znanja i vještina unutar svoje i komplementarnih struka, točnost, dosljednost, komunikativnost, sklonost timskom radu, čuvanje povjerljivih informacija u skladu s pravilima struke uz društveno odgovorno ponašanje.

Širina znanja ovog zanimanja omogućava zapošljavanje u raznim djelatnostima te zamjenu više djelatnika različitih profila jednim djelatnikom pri poslovima projektiranja, pripreme, izradbe, montaže i održavanja manjih i složenijih uređaja i sustava. Osim toga, dobra je podloga za specijalizaciju i nastavak školovanja na visokim učilištima.

Uska suradnja sa srodnim zanimanjima elektrotehnike, mehatronike i računalstva na svim razinama znanja, ali i s korisnicima usluga i opreme u različitim područjima djelatnosti.

Postoje mogućnosti raznih tjelesnih ozljeda uzrokovanih mehaničkim dijelovima strojeva te opasnosti od strujnog udara.

ELEKTROTEHNIČAR

Obrazovni program elektrotehničara treba omogućiti stjecanje dobrog općeg obrazovanja, prije svega iz matematičkog i prirodoznanstvenog programa, što će omogućiti nastavak obrazovanja studija tehničkih znanosti. Dodatnim obrazovnim programom (fakultativni program) moguće je stjecanje proširenog općeg obrazovanja koje omogućava kandidiranje za upis na bilo koji fakultet.

Pored toga ovo obrazovanje treba omogućiti stjecanje širokog temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike koje će omogućiti relativno brzo adaptivno osposobljavanje za obavljanje poslova tehničara u pojedinim područjima elektrotehnike. Izbornim i fakultativnim programom sa stručnim sadržajima u 3. i 4. godini moguće je istovremeno stjecanje znanja iz pojedinih užih područja elektrotehnike (proizvodnja i prijenos električne energije, električni strojevi i uređaji,  radiokomunikacije, telekomunikacije, računarstvo, procesna tehnika). Savladavanjem ovih sadržaja učenici stječu uvjete za brže i lakše uključivanje u praksu.

Stručne sadržaje čine zajednički stručni sadržaji i izborni blok stručnih sadržaja. Škola određuje na temelju svojih programskih opredjeljenja koji će blok stručnih sadržaja ponuditi učenicima.

Strčni sadržaji (zajednički i izborni blok s izbornim programom škole) imaju zadaću omogućiti učenicima stjecanje sustavnih stručnih znanja o materijalima, sklopovima, strojevima i uređajima, organizaciji rada, zaštiti na radu i zaštiti okoline. Dio stručnih sadržaja čini i stručna praksa čija je osnovna zadaća postupno uvođenje učenika u poslove tehničara u realnim uvjetima.

 

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

Posebni ciljevi ovog obrazovnog programa su osposobljavanje učenika za obavljanje slijedećih poslova:

 • posluživanje računala i računalskih mreža,
 • ulazna kontrola računalskih komponenata i susatva,
 • izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju aparaturne opreme računala,
 • vođenje skladišta komponenata i sustava u proizvodnji računala,
 • priprema proizvodnje (razvojna dokumentacija, radni nalozi, specifikacija materijala),
 • izrada i ispitivanje aparaturne opreme računala,
 • distribucija tehničke dokumentacije računala,
 • održavanja aparaturne opreme računala, servisiranje sklopova u sustavu računala,
 • servisno održavanje digitalnih sklopova raznih proizvoda,
 • izrada tehnološke dokumentacije za produkciju programske opreme,
 • proizvodnja i razvoj programske opreme,
 • umnažanje podataka na medije za pohranjivanje, arhiviranje i distribuiranje tehničke dokumentacije.

 

ELEKTROINSTALATER

Odgojno obrazovni program se sastoji od opeobrazovnog te stručno-teorijskog i praktičnog dijela (program naukovanja).

Osnovna obilježja obrazovnog programa:

Cilj je stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju elektroinstalater.

Zadaci:

 Za ostvarenje tog cilja je potrebno ostvariti slijedeće opće zadatke obrazovanja: steći osnove profesionalnog obrazovanja, steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost  uspostavljanja komunikacija sa suradnicima i društvom u cjelini, spoznati vlastite mogućnosti i dosege, spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose i biti sposoban uskladiti svoje zahtjeve  sa zahtjevima okoline.

 

Slijede zadaci koji proizilaze iz opisa poslova i radnih zadataka:

- upoznati opasnosti na radu, propise o radu na siguran način, mjere i postupke za rad na siguran način i njihovu primjenu;

- upoznati moguće izvore zagađenja i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline;

- racionalno upotrebljavati materijal i energiju;

- znati čitati i primijeniti tehničke podatke o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;

- znati čitati i primijeniti projektnu dokumentaciju i izraditi osnovne tehničke i radne dokumente;

- planirati postupke i tijek rada, uporabu alata, materijala i komponenata;

- primijeniti postupke obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima;

- mjeriti električne veličine;

- postaviti, ispitati i staviti u pogon te održavati niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije;

- postaviti, ispitati i staviti u pogon te održavati antenske i komunikacijske instalacije;

- postaviti ispitati i staviti u pogon te održavati uzemljenja, gromobrane i postrojenja za izjednačavanje potencijala;

- postaviti, ispitati i staviti u pogon te održavati instalacije procesne tehnike i proizvodnih pogona;

- postaviti, ispitati i staviti u pogon električne strojeve i uređaje;

- postaviti, ispitati i staviti u pogon te održavati rasvjetne uređaje;

- postaviti, ispitati i staviti u pogon te održavati rezervne izvore električne energije;

- postaviti, ispitati i staviti u pogon te održavati kompenzacijske postrojenja;

- poznavati načela električnog mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja;

- osposobiti se za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci  i zanimanju;

kulturno i uljudno komunicirati sa strankama.

Predviđeno je obrazovanje u trajanju od tri godine, koje se, uvažavajući sposobnosti, mogućnosti i zalaganje može skratiti ili produljiti.

Uvjeti za upis su: zavšena osnovna škola te posebni uvjet – raspoznavanje boja. Budući da se poslovi obavljaju u pretežno zatvorenim prostorima, stojeći, zahtijeva se dobro opće zdravstveno stanje.

 

ELEKTROMEHANIČAR

Potrebno je steći osnove obrazovanja na temelju kojeg je moguć daljnji osobni razvoj u struci, steći uvid o profesiji i uspostavu komunikacija sa suradnicima i društvom, spoznati vlastite mogućnosti i dosege, radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose i biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa okolinom.

Potrebno je upoznati opasnosti i zaštitu na radu, izvore zagađenja i postupke očuvanja okoline, racionalno upotrebljavati materijale i energiju, znati pročitati i primijeniti tehničke podatke i dokumentaciju, planirati postupke i tijek rada, uporabu alata, materijala i komponenata, primijeniti postupke obrade materijala, izvršiti mjerenja. Također je potrebno naučiti osnovna znanja o električnim instalacijama te o priključivanju strojeva i uređaja i izraditi dijelove istih. Zadatak je naučiti električna mjerenja i znati ih primijeniti, ispitati i staviti u pogon niskonaponsku instalaciju i postrojenja, električne strojeve i uređaje. Iste je potrbno znati popraviti i održavati. Učimo automatsku regulaciju i upravljanje te elektromotorne programe. Osposobljavamo se za samostalnu upotrebu literature, usavršavanje u struci te kulturno i uljudno komuniciranje sa strankama.

Za postizanje cilja obrazovanja su planirane tri godine. Uvažavajući sposobnosti, mogućnosti i zalaganje učenika obrazovanje je moguće skratiti, ali i produžiti.

Uvjet za upis je završena osnovna škola, posebni uvjet je raspoznavanje boja, a budući da se poslovi odvijaju (pretežno) u zatvorenim prostrima zahtijeva se dobro opće zdravstveno stanje.

 

AUTOMEHANIČAR

Cilj:

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju automehaničar

Zadaci:

Usvojiti spoznaju o važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Spoznati važnost rada na siguran način, i  primijeniti pravila zaštitite na  radu u očuvanju zdravlja i čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva i primjenu tehničkih materijala  ugrađenih u motornim vozilima.

Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati  samostalno koristiti računala u struci.

Znati  čitati i primijeniti tehničke upute u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza.

Znati izraditi jednostavne tehničke crteže.

Znati primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Znati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati elemente strojeva i uređaja.

Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila i svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač motornog vozila .

Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu .

Razumjeti načela rada osnovnih sklopova (sustava) motornih vozila .

Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila .

Upoznati različite izvedbe sklopova (sustava) motornog vozila i uočiti  njihove osobitosti ..

Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni, Diesel , motori  s prisilnim punjenjem cilindra, Wankel ) i shvatiti njihove osobitosti .

Upoznati vrste , svojstva i primjenu goriva za motore s unutarnjim izgaranjem .

Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe .

Razumjeti principe rada dijelova transmisije :spojki ,mjenjača ,diferencijala ,........  .

Upoznati principe rada pneumatskih i hidrauličkih komponenti i sklopova.

Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima , sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača.

Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada .

Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima .

Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata  sustava ( senzora , upravljačke jedinice, izvršnika )

Znati koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na vozilima .

Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila

Razviti sposobnost utvrđivanja neispravnosti na motornom vozilu.

Znati i moći demontirati, ugraditi i provjeriti ispravnost sklopova i sustava motornog vozila.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sklopova i uređaja (transmisija, kočni sustav, upravljački sustav, ovjes, …), utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti.

Znati test uređajem dijagnosticirati kvarove na vozilu

Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara

Znati koristeći servisnu  knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled

Znati i umjeti izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju.

Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja .

Razviti sposobnost komunikacije sa suradnicima, korisnicima usluga i društvom u cjelini.

Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i  cjeloživotno obrazovanje.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i ugovor o naukovanju

 

BRAVAR
Cilj: Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanju: bravar
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove o plastičnoj obradi.

Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih plastičnih obrada.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi idređenog zadatka.

Upoznati postupke spajanja.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.

Upoznati postupke lijevanja.

Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.

Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.

Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.

Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja

Znati i moći izraditi dijelove metalne brave.

Znati i moći ugraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalne ograde i umjeti izraditi jednostavne metalne ograde.

Znati  razraditi tehnološki postupak izrade metalne konstrukcije i umjeti izraditi jednostavne metalne kosntrukcije.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalnih vrata i umjeti izraditi jednostavna metalna vrata.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalnog prozora i umjeti izraditi jednostavne metalne prozore.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalne stepenice i umjeti izraditi jednostavne metalne stepenice.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalnog spremnika i umjeti izraditi jednostavne metalne spremnike.

Znati izabrati elemente i sastaviti jednostavne pneumatske elemente.

Znati izabrati elemente i sastaviti jednostavne hidrauličke sustave.

Znati i moći koristiti strčnu literaturu

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Trajanje obrazovanja: 3 godine
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i Ugovor
 Prijelaz u viši razred i završeta obrazovanja se utvrđuje pravilnikom.

 

STROJOBRAVAR
Cilj: Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanju: strojobravar
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada, postojanost alata.
Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica u izradi određenog  zadatka.
Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.
Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka.
Upoznati postupke spajanja.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
Usvojiti pojmove o primjeni lijevanja i metalurgiji lijevanja.
Upoznati postupke lijevanja.
Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.
Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.
Upoznati elemente pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Moći izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave.
Upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva.
Moći programirati izradu jednostavnih dijelova numerički upravljanih alatnih strojeva.
Upoznati osnove automatizacije u montaži.
Upoznati montažu i demontažu pojedinih strojeva, sustava ili ugradbenih jedinica.
Znati i moći staviti strojeve u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku i smetnju u radu strojeva, sustava ili ugradbenih jedinica.
Znati i moći izraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Trajanje obrazovanja: 3 godine
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i Ugovor
 

TOKAR

Osnovna obilježja obrazovnoga programa: stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: tokar.

 Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.

Moći primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada,

postojanost alata.

Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Moći  izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica u izradi određenog zadatka.

Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.

Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.

Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.

Upoznati elemente pneumatskih i hidrauličkih sustava.

Moći izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske, elektropneumatske i hidrauličke sustave.

Upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva.

Moći programirati izradu jednostavnih dijelova numerički upravljanih alatnih strojeva.

Upoznati osnove automatizacije u montaži.

Upoznati montažu i demontažu pojedinih strojeva, sustava ili ugradbenih jedinica.

Znati i moći staviti strojeve u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku i smetnju u radu strojeva, sustava ili ugradbenih jedinica.

Znati i moći izraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

 Trajanje obrazovanja: 3 godine

 Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i Ugovor

 

KONOBAR

Cilj obrazovanja: Odgojno obrazovni program za zanimanje konobar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju konobar.

Zadaće obrazovanja - Za ostvarivanje gore navedenog cilja potrebno je ostvariti:

a)      opće zadaće:

- steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci

- steći uvide u odnose u profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima i društvom u cjelini,

- spoznati vlastite mogućnosti i dosege,

- spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,

- biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

b)      zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

- upoznati atraktivnost i važnost zanimanja konobar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti,

- upoznati opasnosti na radu,

- propise o radu na siguran način,

- mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,

- upoznati moguće izvore zagađenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline,

- racionalno upotrebljavati materijale i energiju,

- znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom

- planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do posluživanja uvažavajući osobitosti rada i korisnika,

- razviti i primjenjivati osobine konobara,

- spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti,

- upoznati opremu ugostiteljskih radnji (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar),

- dužnosti konobara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,

- znati prepoznati psihologiju gosta i njegove potrebe i želje,

- uvježbati evropski pristup prijemu i ispraćaju gostiju,

- upoznati i znati primijeniti ponudu jela i pića i radnu dokumentaciju (jelovnik, vinska karta, barska karta, cjenik)

- naučiti pripremne radove u ugostiteljskim objektima,

- uvježbati postav stola za dnevne obroke i posluživanje (bečki, francuski, engleski, ruski način, a la carte),

- upoznati običaje pojedinih naroda kod konzumiranja jela,

- znati primijeniti tehnike posluživanja i ponudu hladnih predjela, juha, toplih predjela, jela od riba, rakova i ljuskara, školjki i puževa,

- znati uvježbati tehnike posluživanja gotovih jela i jela po narudžbi,

- znati uvježbati tehnike posluživanja salata, umaka, slatkih jela i voća,

- upoznati ponudu i posluživanje sireva,

- znati vrste i tehnike posluživanja hladnih i toplih napitaka, vina,, vode, aperitiva, žestokih pića, likera, piva, bezalkoholnih pića i dižestiva,

- znati tehnike posluživanja u vrtnim restauracijama, terasama, apartmanima i sobama,

- znati tehnike posluživanja u barovima,

- upoznavanje i spravljanje mješavina barskih pića,

-  znati tehnike posluživanja svečanih prigodnih obroka,

-  znati posluživanje na vrtnim partyjima i banketima,

- naučiti pripremne radove i posluživanje hladnog buffeta,

- znati primijeniti različite načine naplaćivanja.

Trajanje obrazovanja:   3. godine,

Uvjeti za upis: 

-  završena osnovna škola,

- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

- sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

- ugovor o naukovanju.

 

KUHAR

Cilj obrazovanja: Odgojno obrazovni program za zanimanje kuhar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju kuhar.

Zadaće obrazovanja - Za ostvarivanje gore navedenog cilja potrebno je ostvariti:

a)      opće zadaće:

- steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci

- steći uvide u odnose u profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima i društvom u cjelini,

- spoznati vlastite mogućnosti i dosege,

- spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,

- biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

b)      zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

- upoznati atraktivnost i važnost zanimanja kuhar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti,

- upoznati opasnosti na radu,

- propise o radu na siguran način,

- mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,

- upoznati moguće izvore zagađenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline,

- racionalno upotrebljavati materijale i energiju,

- znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom

- planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih jela uvažavajuć sve osobitosti svoga rada i korisnika,

- razviti i primjenjivati osobine kuhara (imidž),

- spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti,

- upoznati opremu kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar, posuđe i sl.),

- dužnosti kuhara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,

- upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju – recepte i dr. – jelovnik, vinska karta, barska karta, cjenik,

- naučiti pripreme jela u ugostiteljskim objektima,

- upoznati običaje pojedinih naroda i njihova nacionalna jela,

- znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,

- upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani,

upoznati namirnice biljnog podrijetla, načine čuvanja, skladištenja, konzerviranja, prerade i njihove prerađevine,

- upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.

Trajanje obrazovanja:   3. godine,

Uvjeti za upis: 

-  završena osnovna škola,

- liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti

- sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

- ugovor o naukovanju.

 

FRIZER

Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga dijela i strukovnoga dijela (program naukovanja).

Naziv obrazovnog programa:  frizer

Cilj obrazovanja: Uz opće ciljeve treba učenike osposobiti za djelotvorno, stručno i kreativno obavljanje poslova u sklopu frizerskog zanimanja i pripremiti ih za cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje u struci.

Zadaće obrazovanja:

-     poznavati sigurnu i pravilnu uporabu sredstava za rad te ovladati pravilima zaštite na radu, poštovati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest

-     naučiti obavljati poslove uređenja i oblikovanja kose, lica i ruku u žena i muškaraca

-     naučiti uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima

-     poznavati sastav preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene

-     steći primjereno znanje nabave kvalitetnih frizerskih preparata i opreme za obavljanje poslova

-     osposobiti se za matematičko i tehničko rješavanje problema iz strukovnog  područja

-     svladavati osnove računalstva za osposobljavanje i samostalno korištenje stručnih programa

-     razvijati estetske kriterije i profesionalnu etiku

-     naučiti upotrebljavati raznu stručnu literaturu

-     razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu.

Trajanje obrazovanja:   3 godine.

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom, liječnička svjedodžba o nepostojanju kontraindikacija za zanimanje frizer.

Ograničenje upisa: opća i posebna zdravstvena sposobnost.

 

KROJAČ

Cilj obrazovanja: Osposobiti učenika za kreativnu i samostalnu izradu manje do srednje složenih odjevnih predmeta te ih pripremiti za cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje u struci.

Zadaci obrazovanja:

Svladati samostalnu izradu odjevnog predmeta od skice, izrade kroja, krojenja i šivanja do dorade,

Naučiti izradu i kompletiranje krojnih dijelova za pojedine vrste odjevnih predmeta,

Naučiti izradu i primjenu krojnih slika,

Upoznati različite vrste vlakana, konaca, tkanina, pletiva i međupostava tenjihovu primjenu u izradi odjevnih predmeta,

Upoznati organizaciju i način rada u tehnološkom procesu izrade odjeće,

Upoznati rad na računalu i kogućnost primjene u odjevnoj industriji,

Naučiti utvrditi utrošak materijala, kalkulaciju izrade odjevnog predmeta te druge stručne izračune,

Naučiti osnovna načela ustroja poduzeća i obrta,

Poznavati sigurnu i pravilnu upotrebu sredstava za rad te ovladati pravilima zaštite na radu, poštovati sigurnosne propise i ekološku svijest,

Razvijati estetske kriterije i profesionalnu etiku,

Naučiti upotrebljavati različitu stručnu literaturu,

Razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost i inovativnost.

Trajanje obrazovanja:   3. godine,

Uvjeti za upis: 

-  završena osnovna škola,

- liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova krojača

 • ugovor o naukovanju.
 • ugovor o praktičnoj nastavi

 

MONTER SUHE GRADNJE

I. Ciljevi i zadaće obrazovanja za zanimanje u graditeljskoj struci monter suhe gradnje

II. Nastavni plan za zanimanje MONTER SUHE GRADNJE

III. Okvirni nastavni programi strukovnih predmeta: Izvođenje suhe gradnje, Praktična nastava , Građevni materijali ,  Građevinske konstrukcije, Poznavanje nacrta, Ustrojstvo i obračun radova, Stručna praksa.

I. CILJEVI I ZADAĆE OBRAZOVANJA ZA ZANIMANJE MONTER SUHE GRADNJE

 Ciljevi zajedničkih sadržaja u obrazovanju montera suhe gradnje na slijedećim područjima odgoja i obrazovanja:

- osposobljavanje za rad u koji omogućuje da učenik ovlada znanjima i vještinama za samostalan rad za vrijeme učenja

- stjecanje uporabivog znanja koje omogućuje praćenje razvoja zanimanja  na području suhe gradnje

- razvijanje sposobnosti ophođenja zasnovanog na humanim i demokratskim načelima

- razvijanje kritičkog odnosa prema vlastitom radu radi razvijanja stvaralačkih sposobnosti

- razvijanje potrebe i navike čuvanja osobnog zdravlja i upotrebe higijensko tehničkih sredstava prilikom obavljanja posla

- razvijanje potrebe i navike čuvanja i zaštite prirodne, životne i radne sredine.

 Ciljevi i zadaće posebnih stručnih sadržaja u obrazovanju montera suhe gradnje:

- oblaganje zidanih i betonskih zidova i stropova gipskartonskim pločama 

- montaža pregradnih stijena s metalnom podkonstrukcijom

- oblaganje zidova zidnim oblogama od drva ili sličnim umjetnim zamjenama

- izvođenje spuštenih stropova na drvenoj ili metalnoj podkonstrukciji

- montaža izolacijskih slojeva na vertikalnim i kosim zidovima

- montaža izolacijskih slojeva u stambenom potkrovlju

- izvođenje suhih estriha za plivajuće podove

- izvođenje povišenih (kompjuter) podova

- montaža instalacijskih zidova u sanitarnim čvorovima sa metalnom potkonstrukcijom i priključcima za sanitarni uređaj

- izvođenje zakrivljenih stropova u dvije ili više ravnina 

- izvođenje zakrivljenih zidova

 

PEKAR

Cilj: Odgoj i obrazovanje učenika za zanatsku i industrijsku pekarsku proizvodnju. Završeni učenik bi trebao biti osposobljen za samostalno obavljanje radnih postupaka te bi trebao ovladati znanjima i vještinama vezanim uz zanimanje – pekar.  Većim brojem sati praktičnog rada učenik treba razvijati komunikacijske sposobnosti, odnos prema vlastitim rezultatima rada, razvijati radne navike te usvojiti navike za čuvanje sredstava rada i radne okoline.

Zadaci:  Učenika osposobiti za samostalno obavljanje radnih postupaka u pekarstvu:

1. Izrada tijesta za kruh i peciva: prijem i skladištenje svih tvoriva, pripremu tvoriva, doziranje, sve vrste zamjesa tijesta, zrenje tijesta u masi, premjes tijesta.

2. Obrada tijesta i tjestenih komada: dijeljenje tijesta ručno i strojno, vaganje, okrugljenje, međuzrenje i završno oblikovanje tjestenih komada za kruh i peciva.

3. Zrenje tjestenih komada: obično i kontinuirano.

4. Pečenje tjestenih komada: pripremu tjestenih komada za pečenje, ubacivanje u peć, pečenje i vađenje gotovih proizvoda.

5. Hlađenje i skladištenje proizvoda: prirodno i umjetno hlađenje proizvoda, čuvanje brašna u skladištima.

6. Najčešće bolesti i kvarenje proizvoda.

7. Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.

8. Upoznati rad računala i mogućnost primjene u pekarstvu.

9. Naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda

10. Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša

Posebnosti obrazovanja: Kod obavljanja praktičnih vježbi u školskoj pekarnici ili drugim pogonima obvezna je uporaba zaštitne odjeće i obuće: kape ili marame, kute, radnog odijela ili pregače, obuće s gumenim potplatima. Sve mora biti bijele ili vrlo svijetle druge boje.

Poslovi se obavljaju u zatvorenom prostoru pri danjem, a većim dijelom umjetnom svjetlu. Zrak u pogonima je vlažan, topao, prašina potječe od brašna, a povećana je i buka strojeva. Podovi su klizavi od masnoće i taloga

brašna. Postoje opasnosti i od mehaničkih, električnih povreda i opekotina, a moguće su eksplozije i požari.

Djelatnici posao obavljaju isključivo stojeći uz česta sagibanja, izloženi su jednoličnom fizičkom naporu. Potrebna je dobra koordinacija rada s vizualnim opažanjima.

Posao zahtijeva od izvršitelja tjelesnu izdržljivost, spretnost ruku, dobar vid, izražena osjetila mirisa i okusa, dobro podnošenje noćnog rada, spremnost na suradnju i odgovornost prema radu.

 TRAJANJE OBRAZOVANJA: 3 godine

 Uvjeti za upis: Završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara.

 

SLASTIČAR

Cilj obrazovanja: Odgojno obrazovni program za zanimanje slastičar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju slastičar.

Zadaće obrazovanja - Za ostvarivanje gore navedenog cilja potrebno je ostvariti:

a)      opće zadaće:

- steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci

- steći uvide u odnose u profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima i društvom u cjelini,

- spoznati vlastite mogućnosti i dosege,

- spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,

- biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

b)      zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

- upoznati atraktivnost i važnost zanimanja slastičar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti,

- upoznati opasnosti na radu,

- propise o radu na siguran način,

- mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,

- upoznati moguće izvore onečišćenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline,

- racionalno upotrebljavati materijale i energiju,

- znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom

- planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih slastica uvažavajuć sve osobitosti svoga rada i korisnika,

- razviti i primjenjivati osobine slastičara (image),

- spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti,

- upoznati opremu slastičarnice - kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar, posuđe i sl.),

- dužnosti slastičara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,

- upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju – recepte, jelovnik, cjenik i dr.,

- naučiti pripremanje slastica u ugostiteljskim objektima,

- upoznati običaje pojedinih naroda i njihove nacionalne slastice,

- znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,

- upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani,

upoznati namirnice biljnog podrijetla, načine čuvanja, skladištenja, konzerviranja, prerade i njihove prerađevine,

- upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.

Trajanje obrazovanja:   3. godine,

Uvjeti za upis: 

-  završena osnovna škola,

- liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti

- sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

- ugovor o naukovanju.
TražilicaKalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Anketa
Crno ili bijelo?
Korisni linkovi
Dnevni tisak

Šibenko - kninska žu...


Forum

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju